Парадак разгляду звароту грамадзян (вусных, пісьмовых)

Аб патрабаваннях, якія прад'яўляюцца да зваротаў

 

О требованиях, предъявляемых к обращениям

 

1. Обращения излагаются на белорусском или русском языке.

2.1 обращения граждан должны содержать:

 

  • наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым направляется обращение;
  • фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания);
  • изложение сути обращения;
  • адрес электронной почты

 

2.2 Обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны содержать:

  • наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым направляется обращение;
  • полное наименование юридического лица и его место нахождения;
  • изложение сути обращения;
  • фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать обращения;
  • адрес электронной почты

3. Не допускается употребление в обращениях нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.

4. К  обращениям, подаваемым представителями заявителей, должны прилагаться электронные копии документов, подтверждающих их полномочия.

5. В обращениях должна содержаться информация о результатах их предыдущего рассмотрения с приложением (при наличии) подтверждающих эту информацию документов.

свернуть

Аб парадку падачы і разгляду электронных зваротаў, выпадках пакідання зваротаў без разгляду па сутнасці

Парадак падачы зваротаў і накіравання іх для разгляду ў адпаведнасці з кампетэнцыяй

 

Электронныя звароты накіроўваюцца з дапамогай глабальнай камп'ютарнай сеткі Інтэрнэт на адрас электроннай пошты і (або) размяшчаюцца ў спецыяльнай рубрыцы "Электронны зварот" на афіцыйным сайце ў глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт.

 

Звароты падаюцца ў арганізацыі да кампетэнцыі якіх адносіцца вырашэнне пытанняў, выкладзеных у зваротах.

 

Арганізацыі пры паступленні да іх зваротаў, якія змяшчаюць пытанні, рашэнне якіх не адносіцца да іх кампетэнцыі, на працягу пяці рабочых дзён накіроўваюць звароты для разгляду арганізацыям у адпаведнасці з іх кампетэнцыяй і паведамляюць заяўнікаў у той жа тэрмін альбо ў той жа тэрмін у парадку, устаноўленым Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 г. № 306-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб", пакідаюць звароты без разгляду па сутнасці і паведамляюць аб гэтым заяўнікаў з тлумачэннем, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у зваротах.

 

Звароты, у якіх абскарджваюцца судовыя пастановы, не пазней пяці рабочых дзён вяртаюцца заяўнікам з растлумачэннем ім парадку абскарджання судовых пастаноў.

 

Звароты, якія змяшчаюць інфармацыю аб падрыхтоўцы, учыняемым або ўчыненым злачынстве альбо іншым правапарушэнні, не пазней пяці рабочых дзён накіроўваюцца арганізацыямі, у якія яны паступілі, у адпаведныя праваахоўныя або іншыя дзяржаўныя органы.

 

Забараняецца накіроўваць скаргі ў арганізацыі, дзеянні (бяздзейнасць) якіх абскарджваюцца, за выключэннем выпадкаў, калі разгляд такой катэгорыі зваротаў адносіцца да выключнай кампетэнцыі гэтых арганізацый.

 

Пакіданне зваротаў без разгляду па сутнасці

 

Пісьмовыя звароты могуць быць пакінутыя без разгляду па сутнасці, калі звароты не адпавядаюць патрабаванням, што прад'яўляюцца да электронных зваротаў.

 

Ананімныя звароты, гэта значыць звароты заяўнікаў, у якіх не ўказаны прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) альбо ініцыялы грамадзяніна або адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання) альбо найменне юрыдычнай асобы (поўнае ці скарочанае) або яго месца знаходжання альбо названыя дадзеныя не адпавядаюць рэчаіснасці, не падлягаюць разгляду, калі яны не ўтрымліваюць звестак аб падрыхтоўцы, учыняемым або ўчыненым злачынстве.

 

Пры пакіданні звароту без разгляду па сутнасці, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных абзацам сёмым пункта 1 артыкула 15, артыкулам 23 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 г. № 306-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб", заяўнік на працягу пяці рабочых дзён паведамляецца аб пакіданні звароту без разгляду па сутнасці з указаннем прычын прыняцця такога рашэння.

 

У выпадках, прадугледжаных абзацамі трэцім і чацвёртым пункта 1 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 г. № 306-З "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб", заяўнікам таксама тлумачыцца, у якую арганізацыю і ў якім парадку трэба звярнуцца для вырашэння пытанняў, выкладзеных у зваротах.

свернуть

Аб неабходнасці прадстаўлення дакументаў і (або) звестак у форме файлаў, якія прымацоўваюцца да абарачэння, і аб дапушчальных фарматах такіх файлаў

Допустимыми форматами прикрепляемых документов и (или) сведений, указанных в абзаце четвертом части первой настоящего пункта, в электронном виде и их графических образов на бумажных носителях (сканов) являются Portable Document Format/A (PDF/A), Office Open XML (DOCX), двойной формат с разметкой (DOC), Rich Text Format (RTF), текстовый файл (TXT), Open Document Format (ODT), формат архивации и сжатия данных (ZIP, RAR), Portable Network Graphics (PNG), Tagged Image File Format (TIFF), Joint Photograph Experts Group (JPEG), Joint Photograph Group (JPG).

свернуть

Аб наяўнасці ў заяўніка правоў на водгук звароту, на абскарджанне адказу на такі зварот або рашэнне аб пакіданні яго без разгляду па сутнасці і аб парадку рэалізацыі такіх правоў

Отзыв электронного обращения

Отзыв электронного обращения осуществляется путем подачи письменного заявления либо направления заявления в электронной форме тем же способом, которым было направлено электронное обращение.

Обжалование ответов на обращения

Ответ организации на обращение или решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящую организацию.
Информация о наименовании, месте нахождения и режиме работы вышестоящих организаций размещается на официально сайте  в рубрике "Одно окно".

Оставление обращений без рассмотрения по существу

Письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если обращения не соответствуют требованиям, предъявляемых к электронным обращениям.

Анонимные обращения, то есть обращения заявителей, в которых не указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина или адрес его места жительства (места пребывания) либо наименование юридического лица (полное или сокращенное) или его место нахождения либо указанные данные не соответствуют действительности, не подлежат рассмотрению, если они не содержат сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении.

При оставлении обращения без рассмотрения по существу, за исключением случаев, предусмотренных абзацем седьмым пункта 1 статьи 15, статьей 23 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 306-З "Об обращениях граждан и юридических лиц", заявитель в течение пяти рабочих дней уведомляется об оставлении обращения без рассмотрения по существу с указанием причин принятия такого решения.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 1 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 306-З "Об обращениях граждан и юридических лиц", заявителям также разъясняется, в какую организацию и в каком порядке следует обратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях.

свернуть

Аб магчымасці размяшчэння на інтэрнэт-сайце дзяржаўнага органа і іншай дзяржаўнай арганізацыі адказаў на звароты аналагічнага зместу ад розных заяўнікаў, якія носяць масавы характар ​​(больш за дзесяць зваротаў), без накіравання адказаў (паведамленняў) заяўнікам

В случае, если поступающие электронные обращения аналогичного содержания от разных заявителей носят массовый характер (более десяти обращений), ответы на такие обращения по решению руководителя государственного органа или иной государственной организации либо лица, уполномоченного им подписывать в установленном порядке ответы на обращения, могут размещаться на официальном сайте государственного органа или иной государственной организации в глобальной компьютерной сети Интернет без направления ответов (уведомлений) заявителям.

свернуть